CiU quiere un estado propio "hiperconectado"

Sin comentarios

El programa de CiU plantea que las infraestructuras son estratégicas para una Cataluña con voluntad de estado y no pueden en ningún caso, limitar el crecimiento de un país, es más, deben ser uno de sus motores.

El capítulo TIC del programa de CiU por Una Cataluña más hiperconectada ha incluido ambiciosas promesas al respecto.

Impulsarem una xarxa de comunicacions d’alta capacitat a tot el territori a disposició de totes les seus de la Generalitat, sector sanitari, educatiu i investigació, i oberta a serveix majoristes amb equilibri territorial (preu per capacitat i no per distància). Això ha de permetre l’accés a la banda molt ampla a tot el territori i a tota la població. Tindrem en compte tant les tecnologies basades en solucions físiques, com sense fils, així com la cobertura a tots els nuclis de població del país i de les vies de comunicació
Combatrem la fractura digital des del punt de vista territorial i social a través de la xarxa de telecentres (PuntTIC)
Col·laborarem amb i per a què els ajuntaments puguin desenvolupar sistemes de connexió a Internet, de forma segura i gratuïta en zones públiques de les poblacions, centres socials i transports públics
Treballarem per l’abaratiment dels preus de connexió a Internet amb reformes legislatives i la promoció de l’augment de la competència entre operadors, tot garantint alhora la qualitat del servei per a tothom i l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat

Impulsarem un Pla nacional de formació i continguts digitals, que tindrà com a objectiu dotar la ciutadania d’una bona formació no tan sols en coneixements tecnològics bàsics, sinó també sobre les oportunitats que possibiliten aquestes tecnologies
Treballarem per convertir la Generalitat de Catalunya en un pol tractor de la implantació i la difusió de les TIC al nostre país. Per això, impulsarem mesures de dinamització del sector industrial TIC català, mitjançant partenariats publicoprivats de desenvolupament de projectes innovadors que promoguin la internacionalització de l’empresa catalana
Potenciarem el desplegament de nous serveis i usuaris per afavorir l’activitat de la indústria i la generació de pols d’activitat (científica, industrial, audiovisual, sanitari, cultural…)
Apostarem per una política de diàleg i atracció amb les multinacionals del sector TIC perquè estableixin centres operatius i d’innovació a Catalunya i s’interrelacionin amb les pimes catalanes
Afavorirem la creació i la instal·lació d’empreses de comunicacions electròniques a Catalunya i vetllarem perquè es reconegui una dotació d’espectre radioelèctric específic per a Catalunya per a serveis de connectivitat en mobilitat
Inclourem en els plans d’urbanisme la reserva d’espais i la necessitat de preveure, com una xarxa bàsica més (d’aigua, electricitat, gas i clavegueram), les infraestructures de telecomunicacions, especialment, de les xarxes de nova generació i de radiodifusió
Impulsarem, conjuntament amb l’Administració local, la construcció de canalitzacions per a xarxes de nova generació a disposició dels operadors, a fi de garantir-ne la capil·laritat arreu de les poblacions i nuclis industrials
Impulsarem plans sectorials de digitalització, a fi d’adaptar els serveis públics i les empreses al nou entorn electrònic. Afavorirem la generalització de la factura electrònica, entre d’altres innovacions
Impulsarem el comerç electrònic com una eina fonamental en el procés d’internacionalització d’empreses catalanes i per la creació a Barcelona d’un clúster de referència en aquest àmbit
Afavorirem l’existència efectiva d’operadors mòbils virtuals, per aprofitar de forma immediata el dividend digital i reduir les despeses d’acció a la xarxa
Impulsarem la cultura i la llengua catalana a Internet. Afavorirem que aquest mitjà sigui una eina que faciliti l’accés a continguts audiovisuals i musicals catalans o en català i que esdevingui un revulsiu per a les indústries culturals del nostre país. Impulsarem la incorporació a Internet l’accés a les obres literàries en català i a les obres de les arts plàstiques d’artistes catalans
Impulsarem un Pla nacional de la ràdio digital, en coordinació amb les iniciatives de la Comissió Europea
Reforçarem el posicionament de Catalunya, en especial de Barcelona, per l’atracció i desenvolupament d’esdeveniments internacionals i trobades empresarials relacionades amb el sector TIC com per exemple el Mobile World Congress, Smart City Expo & World Congress i Gamelab entre d’altres
Potenciarem, mitjançant el Mobile World Capital, l’estructura empresarial catalana en l’àmbit de la telefonia mòbil i les TIC en general. Potenciarem el desenvolupament de la indústria de continguts digitals amb especial focus en l’evolució del sectors audiovisuals a l’entorn d’internet (Internet TV, Mobile TV, etc) i del món dels videojocs i oci interactiu
Ampliarem els nivells de cobertura en les vies de comunicació per tal de millorar el grau de cobertura i qualitat dels serveis en mobilitat. Desplegarem el nou model TIC de la Generalitat de Catalunya i vetllarem per l’òptim desplegament dels Plans Industrials de les empreses adjudicatàries dels diàlegs competitius

CiU también se compromete a poner especial atención a la hora de controlar las prácticas de las operadoras en la prestación de servicios y la atención al usuario. No falta la promesa de potenciar la transparencia y la participación ciudadana en la red

En aquest sentit, continuarem desenvolupant el portal web “govern.cat

Pero el concepto “participación” (en los medios digitales gubernamentales) de los defensores del “estado” (estatismo) puede traducirse en la práctica en una expresión franquista del orden público.

Más Información | Programa y Candidato (CiU)
En Nación Red | La Generalitat de Catalunya retira la web delatora

Temas
Comentarios cerrados
Inicio